ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเฉลิม มณีสุข
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางจุฬารัตน์ นิลมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางปิ่นแก้ว นาครักสุทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประไพ คงตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนฤภัย พิบูลย์พล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมศักดิ์ กิจฺจสาโร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพิมรัตน์ ธนสมบัติวรศิริ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพูลทรัพย์ สมร่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายขาว คงตระกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมมิตร สง่า
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายวีระ ใจดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญรอด แสงสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ทันตแพทย์หญิงนภาภรณ์ พานิช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายครรชิต รอดอุนา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายยืนยงค์ ดีสมุทร
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ