ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์

นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ

นางสาวปรีดาพร แซ่เล่า

นางสายใจ บัวเพ็ชร