ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายณัฐพงศ์ ชนมนัส
ครู คศ.1

นางวราทิพย์ ชุ่มกลิ่น
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1