ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายจรีเมธ บุญมี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายประทีป ชะนะรัง

นางสาวพัศณิศา พุ่มพวง

นายกิตติชัย แสงสุริยา