ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมโชค จ่าวิสูตร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ