ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.3/3

นางอรุณรัตน์ มัฏฐาพันธ์

นายณัฐพงศ์ ชนมนัส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3