ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.3/1

นางสาวพัชราภรณ์ ไวกุณฐ์วิวรรธน์

นายจันโฑ นวลละออง