ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.2/3

นางสาวพัศณิศา พุ่มพวง
ครูผู้ช่วย

นายประทีป ชะนะรัง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3