ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.1/3

นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ

นางสาววิชชุณีย์ พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3