ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ม.1/2

นางจิตรา สวัสดีนฤนารถ

นายสมโชค จ่าวิสูตร