ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.6/2

ว่าที่ ร.ต.หญิงปิยะรัตน์ ยลธรรธรรม