ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.6/1

นางกรณิช แก้วกิ่ง