ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.5/2

นางสาวสุกัลญา ประสงค์ทรัพย์

นายจรีเมธ บุญมี