ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางนงลัษณ์ เกิดเสวียด

นางสาวปรีดาพร แซ่เล่า
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1