ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.3/1

นางสาวนิยตา เมืองทิพย์

ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางนงลัษณ์ เกิดเสวียด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1