ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น อ.1/1

นางสาวกัลยกร ภูมิสุวรรณ

นางสาวปทุมทิพย์ สะอาดอุบล
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1