ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1/2

นางสาวอรุณี นพเกื้อ