ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสาวภัสรา มูลลักษณ์