ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวเบญจมาศ ขันธศิลป์
ครู คศ.2

นางอรุณรัตน์ มัฎฐาพันธ์