ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราภรณ์ ไวกูรณ์วิวรรธน์
ครู คศ.3

นางสาววิชชุณีย์ พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย