ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราภรณ์ ไวกูรณ์วิวรรธน์
ครู คศ.3

นางสาววิชชุณีย์ พรหมชาติ
ครูผู้ช่วย