ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจิตรา สวัสดีนฤนาท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย