ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้ช่วยผู้บริหาร

นางวิไลวรรณ ศรีตะปิยะ
ผู้ช่วยบริหารวิชาการ

นายจันทร์โฑ นวลละออง
ผู้ช่วยบริหารงานบุคคล

นางสาวปฐมาวดี มหาทรัพย์
ผู้ช่วยบริหารงานงบประมาณ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสมโชค จ่าวิสูตร
ผู้ช่วยบริหารงานทั่วไป
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2