ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

 

พันธกิจ

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน

๒.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา

๓.  พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

๔.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทุกคนอย่างสมดุลเต็มศักยภาพ

๕.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กำหนด

๖.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา

๗.  พัฒนาระดับคุณภาพให้เป็นที่ยอมรับของสังคม


เป้าหมาย

   ครูมีความรู้ความสามารถ  มีขวัญกำลังใจ  สามารถร่วมกันพัฒนางาน  ภายใต้การบริหารงาน ที่มีระบบ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีศักยภาพในการแข่งขันพร้อมสู่สากล

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

   นิสัยดี  เรียนดี  สุขภาพดี  มีความสุข      

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

  ดนตรี-นาฏศิลป์