ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร  เขต 1            มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษา      (ป.1-ป.6) และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)  มีเขตพื้นที่บริหารจัดการศึกษา  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  4, 5, 6, 10  ต.ท่ายาง  และ หมู่ที่ 5  ต.บางหมาก  ได้กำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  และเป้าหมาย  สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยเน้นการให้ความรู้คู่คุณธรรม  การประกันคุณภาพการศึกษา  การใช้สื่อเทคโนโลยีในกระบวนการจัดการเรียนรู้    จัดการศึกษาให้มีเอกภาพหลากหลายในทางปฏิบัติ  และมีมาตรฐานการศึกษาสูงขึ้น  โดยให้ความสำคัญกับผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

 

วิสัยทัศน์

   ยกระดับคุณภาพ สู่มาตรฐานการศึกษาชั้นนำและสู่สากล มีศักยภาพในการแข่งขัน ยึดหลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘