ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดพิชัยยาราม เดิมชื่อ โรงเรียนประจำอำเภอท่าตะเภา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2458 โดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน มีนักเรียน จำนวน 30 คน ดำเนินการสอนตามหลักสูตร 9 ปี เริ่มตั้งแต่ชั้นมูล 1 ถึงชั้นมูล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พ.ศ. 2473 ทางราชการได้สงวนที่ดินไว้ปลูกสร้างอาคารเรียน และซื้อเพิ่มเติม จากนางเขียม- ฟองสมุทร ที่ดินตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เป็นเนื้อที่กว้าง 74 เมตร และ ยาว 91 เมตร รวมเนื้อที่ทั้งหมด 6,734 ตารางเมตร

ทิศเหนือ จด วัดพิชัยยาราม

ทิศใต้ จด วัดคงคานาม

ทิศตะวันออก จด ถนนหลวง

ทิศตะวันตก จด ทางสาธารณะและสวนนางเคลือบ อาศัยบุญ

พ.ศ. 2507 ได้เปิดขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

พ.ศ. 2509 โรงเรียนได้เข้าอยู่ในโครงการเลื่อนนักเรียนเป็นบางชั้น โดยเริ่มจากชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ก่อน และในปีนี้ โรงเรียนได้โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

พ.ศ. 2510 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 017 ชั้นล่าง 80,000 บาท

พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 45,000 บาท

พ.ศ. 2513 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 อีก 1 หลัง

พ.ศ. 2516 ได้จัดงานพิชัยรำลึก ครั้งที่ 1 ( ชุมนุมศิษย์เก่า) ได้นำเงินไปซื้อเครื่องอัดสำเนา เกสเตสเนอร์พร้อมโต๊ะ และสร้างต่อเติมโรงอาหาร

พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง

พ.ศ.2520 ได้รับเงินบริจาค จากงานกลางบ้าน หมู่ที่ 10 สร้างถังเก็บน้ำฝน และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 ชั้น 2 หลัง เป็นเงิน 150,000 บาท

พ.ศ.2523 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน ใช้เรียนตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2524

พ.ศ. 2524 ได้รับเงินงบประมาณโครงการ กสช. ปี 2524 สร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 73,540บาท และได้รับงบประมาณ สร้างทางระบายน้ำคอนกรีต ทำถนน ภายในบริเวณโรงเรียนและถมสนามที่เป็นหลุมเป็นบ่อ

พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณซ่อมเพดานอาคาร 017 เป็นเงิน 73,400 บาท และงบประมาณซ่อมเรือนประชาบาล 27,900 นาท งบประมาณซ่อมถังน้ำฝน แบบ ฝ.33 จำนวน 3 ถัง เป็นเงิน 30,000 บาท งบประมาณสร้างส้วมสุขาภิบาล 4 ที่นั่ง 58,000 บาท งบประมาณซ่อมโรงฝึกงาน 38,000 บาท

พ.ศ. 2527 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคาร 017 ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 239,500 บาท

พ.ศ. 2542 ได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นปีแรก โดยมีนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 26 คน และมีนักเรียนทั้งหมด จำนวน 342 คน ปีนี้ได้จัดงาน “พิชัย 2000” โดยนำเงินที่ได้ไปทำท่อระบายน้ำคอนกรีต ทาสีอาคารเรียน 017 ทุกหลัง จัดทำถนนลาดยาง โดยได้รับสนับสนุนเครื่องจักรกลจากสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทจังกวัดชุมพร ปูพื้นกระเบื้องในอาคาร 017 จำนวน 4 ห้องเรียน และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล เป็นเงิน 187,000 บาท

พ.ศ. 2543 ได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อนุบาล 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียน 388 คน ได้รับเงินสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจำวน 50,000 บาท ในการปรับปรุงห้องสมุด ได้รับการสนับสนุนจากชุมชน ในการสร้างสวนสุขภาพให้กับนักเรียนมูลค่าประมาณ 40,000 บาท ได้รับครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 ห้อง

พ.ศ. 2544 ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนนักเรียน 511 คน ในปีนี้ได้ปรับปรุงห้องสมุดโดยทาสี ปูกระเบื้อง จัดทำชั้นวางหนังสือเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักเรียน

พ.ศ. 2545 ได้จัดงาน “88 ปีพิชัยรำลึก” และทอดผ้าป่าการศึกษาโดยคณะศิษย์เก่าโดยนำรายได้ไปสร้างหลังคาสนามบาสเกตบอล เทพื้นบริเวณต้นปาล์มปรับพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น จัดตั้งม้านั่งหินอ่อนไว้ทั่วบริเวณโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์อื่นๆอีกเช่น วัสดุคอมพิวเตอร์ พัดลมในห้องเรียนทุกห้องเรียน เครื่องทำน้ำเย็นจำนวน 3 เครื่อง เครื่องดนตรีสากล กลองยาวชุดใหญ่ เป็นต้น ในปีการศึกษา 2545 มีจำนวนนักเรียน 582 คน ข้าราชการครู 25 คน

พ.ศ. 2546 ได้มีการปรับปรุงอาคารสถานที่โดยจัดทำทางเท้าและที่นั่งข้างสนามฟุตบอล ทั้งสองด้าน ได้ต่อเติมโรงอหาร ให้เพียงพอแก่จำนวนนักเรียน ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมอีกจำนวน 4 เครื่อง มีการซ่อมแซมสนามเด็กเล่นซึ่งได้รับมาจากโรงเรียนบ้านบางผรา จนสามารถใช้การได้ดี นอกจากนี้ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาซึ่งได้ใช้ไปแล้ว 1 ปี ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ในปีนี้ มีนักเรียนจำนวน 700 คน ข้าราชการครู 23 คน

พ.ศ. 2547 ได้สร้างซุ้มพักผ่อนจำนวน 7 ซุ้ม เพื่อให้นักเรียนได้นั่งอ่านหนังสือในตอนพักกลางวัน

ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 806 คน ข้าราชการครู 24 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน

พ.ศ. 2548 ได้สร้างอาคารชั่วคราวเพิ่มเติม 1 หลัง สร้างสถานที่ฝึกซ้อมกีฬาเทนนิส ปูกระเบื้องในห้องน้ำ ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 851 คน ข้าราชการครู 24 คน พนักงานราชการ 5 คน

พ.ศ. 2549 สร้างอาคารชั่วคราวเพื่อใช้เป็นห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวนหนึ่งหลัง 2 ห้องเรียน เสาปูน พื้นคอนกรีต หลังคามุงจาก ปรับปรุงห้องสมุดโดยการติดพัดลมจำนวน 10 ตัว ปูพื้นกระเบื้องห้องสมุด ติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ปรับปรุงพื้นถนนภายในบริเวณโรงเรียน ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 874 คน ข้าราชการครู 22 คน พนักงานราชการ 5 คน อัตราจ้าง 1 คน

พ.ศ. 2550 ได้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 23 เครื่อง ปรับภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ทาสีห้องน้ำห้องส้วม ในปีนี้มีจำนวนนักเรียน 879 คนข้าราชการครู 22 คน พนักงาน-ราชการ 5 คน อัตราจ้าง 1 คน ครูช่วยราชการ 1 คน

พ.ศ. 2551 ได้รับงบประมาณให้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 12 เครื่อง ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวเพิ่มอีก 1 หลัง ( พื้นปูกระเบื้อง หลังคามุงกระเบื้อง ) และปรับปรุงอาคารเรียนชั่วคราวเดิมโดยปูพื้นกระเบื้องและ เปลี่ยนหลังคาเป็นกระเบื้อง – ติดตั้งรางน้ำฝนมาตรฐานทั้ง 2 หลัง มีการปรับปรุงบ้านพักครู/ต่อเติมห้องน้ำ-ปูกระเบื้อง ปรับปรุงห้องพยาบาลให้เป็นสัดส่วนยิ่งขึ้น มีการปรับปรุงถนนภายในโรงเรียนทุกสายโดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปลูกหญ้าในสนามฟุตบอล ยกพื้นสนามบริเวณเสาธงให้สูงขึ้นเพื่อปฏิบัติกิจกรรมในตอนเช้า สร้างพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่โรงเรียน สร้างซุ้มเพิ่มเติมอีก 5 ซุ้ม ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการประเมินในโครงการส้วมสะอาดระดับประเทศ โดยการติดตั้งโถปัสสาวะชาย พร้อมแผงกั้น เสริมกระเบื้องใสบนหลังคา เพื่อให้มีความสว่างเพียงพอ ปรับห้องโสตฯเป็นห้องประชุมครู จัดผ้าป่าโรงเรียนเพื่อหาทุนสร้างห้องสมุดริมน้ำ ในปีนี้ มีจำนวนนักเรียน 922 คน ข้าราชการครู 26 คน พนักงานราชการ 6 คน อัตราจ้าง 1 คน ครูช่วยราชการ 1 คน

พ.ศ.2552

- สร้างห้องสมุดริมน้ำ (ห้องสมุดแหล่งเรียนรู้) โดยใช้เงินงบประมาณ 55,000 บาท และเงินทอดผ้าป่าจากทางโรงเรียน 270,000 บาท รวม 325,000 บาท

- สร้างอาคาร 8 (อาคารคหกรรม) โดยใช้เงินงบประมาณและเงินบริจาค จำนวน 600,000 บาท

- สร้างห้องประวัติศาสตร์เชื่อมต่อกับห้องสมุดริมน้ำโดยใช้งบ SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นเงิน 188,000 บาท

- ได้รับงบประมาณ ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน จำนวน 20 เครื่อง ในปีนี้ มีนักเรียน 944 คน ข้าราชการครู 29 คน พนักงานราชการ 7 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

พ.ศ. 2553

- ปรับปรุง/ตกแต่งโรงอาหาร โดยปูพื้นกระเบื้องทั้งหมด เปลี่ยนหลังคาที่ชำรุด ซ่อมแซมโต๊ะ-เก้าอี้ใหม่ ทาสี ฯลฯ โดยใช้งบ SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นเงิน 170,000 บาท

- ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ โดยเปลี่ยนประตู /หน้าต่างที่ชำรุด ทำก๊อกน้ำใหม่

ซ่อมตู้ใส่อุปกรณ์ ฯลฯ ทาสีผนังใหม่ทั้งห้อง โดยใช้งบ SP2 แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นเงิน 190,000 บาท

- ทำซุ้มหน้าห้อง อาคาร ป.1ก (หน้าห้อง ป.5) เพิ่ม พร้อมทำรางน้ำฝนเชื่อมกับตัวอาคาร

เพื่อกันน้ำฝน

- ขยายห้องประชุมเพิ่มอีก 1 ห้อง เพื่อให้พอเพียงกับจำนวนครูที่เพิ่มขึ้น

.. ๒๕๕๔

- ต่อเติมห้องพักครูอาคาร ๓ เพื่อเป็นห้องวิชาการ   ในปีนี้มีนักเรียน  ๙๐๔  คน

- ข้าราชการครู ๒๘ คน  พนักงานราชการ ๖ คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน  ครูจ้างสอน ๕ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  นักการภารโรง ๒ คน

- ปรับปรุง/ตกแต่งโรงอาหารโดยสร้างห้องสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์และเป็นห้องพักครู

- ปรับปรุงสนามข้างโดมริมน้ำด้วยการปูพื้นทั้งหมด

- ปรับปรุงโดมริมน้ำ โดยสร้างห้องพักครูและเก็บอุปกรณ์การกีฬา

- ได้รับงบประมาณซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน ๑๐ เครื่อง

- สร้างป้ายชื่อโรงเรียนสูง ๓ เมตร ยาว ๑๙.๘๐ เมตร เป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐ บาท

- จัดงานจิบน้ำชาหาทุนลุ้นเหรียญทองระดับประเทศ ได้เงินบริจาค จำนวน  ๓๐๒,๑๐๐ บาท  นำไปใช้ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๑ เมืองทองธานี   ผลการแข่งขันได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกิจกรรมละครประวัติศาสตร์ระดับชั้น ม.๖ และได้รับเหรียญทองแดงจากการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.- .

.. ๒๕๕๕

- ก่อสร้างส้วม สปช (๖๐๕/๔๕ (๑๐ ที่) งบประมาณ ๕๕๕,๐๐๐ บาท 

- ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สปช ๐๑๗ ก จำนวน  ๑๙๙,๖๐๐ บาท

- ปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการทางวิชาการ ตามกลยุทธ์โครงการมัธยมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโรงเรียนในฝัน งบประมาณ  ๒๘๐,๐๐๐ บาท

- ได้รับงบประมาณโรงเรียนในฝัน ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อโต๊ะประชุมตัวยู ๑๒ ที่นั่ง ตู้ใส่เอกสาร คอมพิวเตอร์ ๑ ชุด จอโปรเจคเตอร์ ๑ ชุด และโทรทัศน์ ขนาด ๔๖ นิ้ว เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

- จัดงาน ๙๗ ปี พิชัยรำลึก ได้เงินบริจาค จำนวน ๕๕๐,๔๒๒ บาท  นำไปสร้างรั้วโรงเรียนจำนวน ๒๒ ช่อง เป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท  จัด/ตกแต่งสวนหย่อมหน้าโรงเรียน ปรับพื้นคอนกรีตหน้าป้ายชื่อโรงเรียน    ปรับพื้นหน้าโรงเรียนตลอดแนว

- ในปีนี้มีนักเรียน  ๙๐๖  คน  ข้าราชการครู ๓๒ คน  ครูช่วยราชการ ๑ คน พนักงานราชการ ๖ คน  ครูอัตราจ้าง ๒ คน  ครูจ้างสอน ๔ คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  นักการภารโรง ๒ คน